Alltid lys i enden av tunnelen


En hilsen fra menighetsrådsformann Kjetil Tonstad

 

Kjære menighet og medarbeidere!

Vi deltar alle i «den nasjonale dugnaden» for å begrense koronasmitten, kirken inkludert. I Madlamark menighet følger vi alle råd og pålegg fra myndighetene og sentral kirkeledelse. Vi står alle sammen i å bidra med vårt i denne «kampen». Denne innsatsen setter klare begrensninger på våre aktiviteter, men vi slutter ikke å være kirke og å være menighet. I alle disse utfordringene ligger det også muligheter – vi må være kreative og finne nye måter å kommunisere på og å utføre våre oppgaver til beste for menigheten.

Ingen, om noen, var forberedt på en smittekrise av et slikt omfang, heller ikke vi. Det samme gjelder de økonomiske konsekvensene for samfunnet og enkeltmennesker. Også her vil vår evne til å tenke bredt og inkluderende samt vår kollektive evne til vise og utøve empati få nye dimensjoner – mest sannsynlig vil de være positive. En viktig forutsetning er at vi støtter lojalt opp om myndighetenes råd og pålegg.

Vår evne til omstilling og nytenkning blir satt på prøve. Som menighet rår vi ikke over «digitale løsninger» som gir mulighet til raskt å opprettholde «dialogen» med menigheten på samme nivå som når vi kunne samles fysisk i kirken. I mangel av alternative løsninger vil vi søke å kommunisere via Facebook, nettside og mail, og holde dere oppdatert så godt som situasjonen tillater. Vi vil også søke å bidra med refleksjoner over bibeltekster både som lyd og tekst samt annet som kan være relevant.

Selv om ingen i dag vet hvor lang «tunnelen» er, så er det alltid lys i andre enden, og det er jo et håp at vi kan komme styrket ut av en slik krise. Vi vil bli godt trent i samhold og får gode muligheter til å tenke over de ting og forhold i livet som virkelig betyr noe for oss og ikke minst hva vi godt kan unnvære uten at vår livskvalitet dermed blir nevneverdig forringet.

Vi er kirke sammen og vår evne til å ta vare på hverandre gjennom krisen og komme styrket ut av den representerer en mulighet for oss alle. Som ledere i kirken vil vi gjøre det vi kan for å håndtere situasjonen til beste for våre medarbeidere og alle dere som sokner til menigheten.

Kjetil Tonstad, menighetsrådsleder i Madlamark

Tilbake